GN Division  Photo Development Officer Name Telephone Number
Pottuvil-i, Unit - i b dumy Mrs. SI.Husna +94 772333045
Pottuvil-i, Unit - i b dumy Mrs. MAW.Mumthaj Begum +94 719703762
 P/3, Mathuranchenai b dumy Mrs.N. Sajana +94 772758747
P/4, Jalaldeen Square b dumy Mrs. S.H. Jeseela +94 779178354
P/5, Sarvodayapuram abd.jpg Mr. Abdullah +94 776323083
P/6, Sinnaputhukudieruppu b dumy Mrs.A.L. Fayisha +94 770411321
Pottuvil-2, Unit- 1 b dumy Mrs. M.S. Sulfika +94 756893589
Pottuvil-2, Unit-2 b dumy Mrs.S.T. Hameetha Begam +94 718836605
P/9, Kundumadu b dumy Mrs. R. Jeewatharsini +94 757120054
P/10, Inspector Eatham b dumy Mrs. R. Vithya +94 756195174
P/11, Vattiveli logi.jpg Mr. Navalohithan +94 772446883
P/12, Pottuvil Town b dumy Mrs. M. Nishanthini +94 776993998
P/13, Pakkiyawatha - 1 sathar.jpg Mr. S.B. Saththar +94 752023135
P/14, Pakkiyawatha - 2 ham.jpg Mr. M.M. Hamees +94 757770556
P/15, Kalappukattu ihlas.jpg Mr. M.I.M. Ihlas +94 759696096
P/16, Victor Estate - 1 b dumy Mr. A.M. Riswan +94 772670531
P/17, Victor Estate - 2 b dumy Mr. G. Sritharan +94 779599975
P/18, Sinna Ulla b dumy Mr. M.A. Anver Sathath +94 779122665
P/19, Pasarichenai b dumy Mr. M.P.N. Arafath +94 779363375
P/20, Hithayapuram - 1 b dumy Mr. S.H.M. Anas +94 779178354
P/21, Hithayapuram - 2 b dumy Mrs.M. Benazeer Begam +94 771019635
P/22, Sankamankandy b dumy Mrs. T. Kokilapriya +94 772321761
P23, Komari - 1 yaso.jpg Mr. T. Yasotharan +94 752856234
P/24, Komari - 2 b dumy Mr. I. Piratheepan +94 771614453
P/25, Kanagarkiramam subu.jpg Mr. A.B.A. Subuhan +94 770642226
P/26, Hijra Nagar b dumy Mr. K. Abdul Muthalib +94 775461699
P/27, Rasak Moulana Nagar b dumy Mr. S.H.M. Anas +94 779178354

News & Events

07
Sep2018
World

World

his article is about the human aspects...

07
Sep2018
Payment : PB 7200601

Payment : PB 7200601

ZONAL EDUCATION OFFICEAMPARA13/01/2016BOCDear Sir/ MadamPlease find herewith...

Scroll To Top